Introtekst:

Theaterfirma LINEA REKTA richt zich op het maken van belangwekkend en actueel theater met de nieuwe generatie. Zij toont dat de wereld veranderbaar is.

 

Theaterfirma LINEA REKTA is een geëngageerd theatergezelschap in Oost-Nederland. Het gezelschap hanteert een fysieke werkwijze en creëert veelal nieuw geschreven en nieuw gecomponeerde stukken. Volgens de Theaterfirma is nieuw materiaal het best in staat zijn om enerzijds de huidige tijdsgeest van repliek te voorzien, en anderzijds aan te tonen dat de wereld veranderbaar is.

MOTIVATIE

De hang naar verandering is in onze ogen inherent aan de Westerse mens. Zolang er besluiten worden genomen vóór mensen, zullen er altijd mensen tégen zijn. In de tussentijd zal het gevecht om de macht voortduren. De macht en diens structuren zijn zowel onuitwisbaar als flexibel. Onuitwisbaar wanneer we kijken naar het verleden en steeds dezelfde machtsstructuren terug zien komen. Flexibel wanneer we weten dat deze structuren door de mens zelf gecreëerd worden en aan diens tijdsgeest onderhevig zijn. De uitwerking is een onophoudelijke her-uitvinding van de macht waarbij veelal dezelfde misstappen terugkomen. Links en rechts, jong en oud, conservatief en progressief; uiteindelijk is niemand immuun voor het machtsvacuüm.

Wellicht is het een deprimerende en zware boodschap. Toch zien wij dat anders. Onzes inziens zullen en moeten we hoop houden, opdat de structuur en de herhalende geschiedenis ooit verbroken kunnen worden. Verbroken door de acties van soms één persoon. Hoe sterk het machtsvacuüm ook is en hoe hardnekkig de angst kan zijn die ons regeert; de hoop is volgens LINEA REKTA altijd daar. Hoe klein en fragiel ook. Zolang er mensen zijn, is er hoop. Is er de mogelijkheid tot verregaande verandering en doorbreking van eeuwenoude structuren.

Uiteindelijk komt men tot een volledig gelijkwaardige samenleving. Dat is de droom en het ideaal. Onze droom en ideaal. Dat is naïef, maar die naïviteit is nodig. Daar vechten we voor, omdat we voelen dat het moet, we eigenlijk niet durven, maar het toch doen. Zonder de naïviteit, het ideaal en de hoop, is het gevecht niets waard. 

De naïeve, bijna kinderlijke hoop is onze hoofdmotor om geëngageerd theater te maken. Theater dat kan aantonen dat onze samenleving weldegelijk aan positieve verandering onderhevig kan zijn. 

Niet toevallig maakt Theaterfirma LINEA REKTA professionele voorstellingen met de nieuwe generatie theatermakers en jonge mensen. Zij kunnen aantonen dat de wereld veranderbaar is én zijn in staat deze verandering door te voeren.

MANIFEST

Om haar ideaal en haar dromen te bewerkstelligen, stelde Theaterfirma LINEA REKTA in 2020 een set regels op, waaraan iedere voorstelling dient te voldoen. Hoewel ook regels onderhevig zijn aan verandering, vindt de Theaterfirma dat zij expliciet moet kiezen. Kiezen in welke voorstellingen zij maakt en waarom zij deze maakt. Het manifest ziet toe op het maken van deze keuze. 

  1. DE WERELD IS VERANDERBAAR. IEDERE VOORSTELLING DIENT BIJ TE DRAGEN AAN DIE VERANDERING.  

  2. HET IS MAKERS VERBODEN TE WERKEN BINNEN DIENS EIGEN COMFORT.

  3. DE HANDELING STAAT CENTRAAL. IEDER ANDER MIDDEL, ZOALS MUZIEK, TEKST EN VIDEO, STAAT IN DIENST VAN DE HANDELING. 

  4. IEDERE VOORSTELLING IS VOORZIEN VAN TEN MINSTE EEN NIEUWE TEKST EN/OF EEN NIEUWE COMPOSITIE. HET IS VERBODEN OM BESTAANDE TEKSTEN INTEGRAAL TE SPELEN. 

  5. ZONDER EEN SIGNIFICANTE BINDING MET DE ACTUALITEIT IS EEN VOORSTELLING IRRELEVANT EN WORDT DEZE NIET GESPEELD.

Hoe bestaan wij?

De projecten van Theaterfirma LINEA REKTA worden gerealiseerd door eigen opbrengsten uit ticketverkoop, financiering vanuit publieke en private fondsen, sponsoring, donaties en deelnemersgelden. Hieronder vind u een overzicht van het jaar 2019:

001001